Prihlásiť
Zamestnanie MSP B. Bystrica PDF Tlačiť E-mail

Kritériá pre prijatie do zamestnania v zmysle Zák.564/91 Zb. v platnom znení a Pracovného poriadku MSP Banská Bystrica.

Mestským policajtom sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov,ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh mestskej polície.


Osoba preukazuje svoju spôsobilosť:

  • vykonaním pohovoru so zameraním na povahové vlastnosti, predpoklady a schopnosti na prácu mestského policajta,
  • vykonaním previerky telesnej zdatnosti,
  • vykonaním psychologických testov, po ktorých bola označená ako osoba schopná vykonávať policajnú profesiu,
  • predložením lekárskej správy o zdravotnom stave uchádzača a s doporučením, že uchádzač je spôsobilý vykonávať policajnú profesiu,
  • predložením výpisu z registra trestov bez záznamu a svojou bezúhonnosťou v mieste bydliska,
  • predložením dokladu o vzdelaní. Podmienkou prijatia je stredoškolské vzdelanie s maturitou všeobecného alebo odborného smeru, pričom budú preferované osoby ovládajúce cudzí jazyk (nemecký alebo anglický), alebo odbornosťou užitočnou v policajnej profesii,
  • odbornú spôsobilosť preukazuje mestský policajt vykonaním skúšky pred odbornou komisiou PZ, po absolvovaní odbornej prípravy, v zmysle Zákona o obecnej polícií.

 

Podmienky začatia prijímacieho konania útvarom MSP Banská Bystrica:

1. doručenie žiadosti o prijatie do zamestnania na MSP Banská Bystrica vrátanie súhlasu na spracovanie osobných údajov MSP Banská Bystrica (môžete použiť predlač súhlasu umiestnený nižšie),

2. profesný životopis.

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013

Vzor, súhlas so spracovaním osobných údajov, fortmát .odt | formát .pdf