Prihlásiť
PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
História
strana-2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Celý článok

 

Činnosť pri plnení úloh obecnej polície

1

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka obecnej polície

5

2

Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície

59

3

Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru, z počtu uvedeného v bode 2

13

4

Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

4

5

Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

0

6

Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

0

 

 

Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov)

 

 

§ 47-48

§ 49

§ 50

§ 22

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Ostatné

Spolu

1

Celkový počet zistených priestupkov
vlastnou činnosťou

100

5

12

3710

781

155

4763

2

Celkový počet oznámených priestupkov
na útvar obecnej polície

58

18

116

429

263

20

904

3

Celkový počet uložených priestupkov

8

0

1

20

6

0

35

4

Celkový počet odložených priestupkov

12

3

3

12

7

0

37

5

Celkový počet odovzdaných

priestupkov

0

3

3

1

3

0

10

6

Celkový počet oznámených

priestupkov
príslušnému orgánu

0

3

6

81

7

0

97

7

Celkový počet priestupkov

prejednaných
v blokovom konaní

64

2

53

3415

474

83

4091

Výška finančnej hotovosti (Sk)

22 000,-Sk

400,- Sk

18 500,- Sk

1 063 900,- Sk

131 700,- Sk

37 500,- Sk

1 274 000,- Sk

8

Celkový počet priestupkov pre - jednaných  v blokovom konaní vydaním bloku na  pokutu neza -platenú na mieste

25

0

40

243

99

28

435

Výška finančnej hotovosti (Sk)

12 900,- Sk

0,- Sk

22 500,- Sk

131 900,- Sk

43 600,- Sk

19 100,- Sk

230 000,- Sk

 

Počet priestupkov vyriešených dohováraním za hodnotené obdobie je 962. Spolu priestupkov za hodnotené obdobie je 5667.

 

Spolupráca a súčinnosť MsP s inými orgánmi

 

MsP ako orgán obce vykonával doručovanie súdnych zásielok v zmysle Občianskeho súdneho poriadku na základe dožiadania súdov. V roku 2008 bola MsP požiadaná o doručenie 165 ks súdnych doručeniek.

Útvar MsP spolupracoval v oblasti špeciálnych asistencií aj s Policajným zborom, na ktorého akciách sa zväčša podieľali mestskí policajti ako nezúčastnené osoby pri rôznych kontrolách domov, bytov a motorových vozidiel. V minulom roku MsP 6 - krát poskytla PZ predmetnú súčinnosť.

 

Využívanie monitorovacích kamerových systémov a pultov

centrálnej ochrany

 

V meste Banská Bystrica je prevádzkovaný kamerový systém obsahujúci päť kamier. Monitoring verejných priestranstiev sa zabezpečuje z útvaru MsP. Súčasťou systému je aj archivácia údajov, zabezpečená v zmysle platnej legislatívy.

 

Na útvare MsP boli inštalované dva pulty centrálnej ochrany súkromnej firmy SPIN plus spol. s r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica a SPIN - SK s.r.o., Bratislava. Súčinnosť pri zabezpečovaní pripojených objektov bola realizovaná na základe zmluvného vzťahu medzi Mestom Banská Bystrica a predmetnou firmami za dohodnutú odplatu. V hodnotenom období bolo pripojených na PCO celkovo 73 objektov (SPIN plus spol. s r.o., BB – 71 objektov, SPIN - SK s.r.o., BA – 2 objekty).

 

Návrh na opatrenia na rok 2009


  1. Spracovanie a schválenie nového Organizačného poriadku MsP Banská Bystrica, ktorý bude zohľadňovať súčasné potreby útvaru MsP s cieľom zvýšiť efektivitu práce MsP na verejných priestranstvách. V návrhu organizačného poriadku bude vytvorené aj pracovné miesto - referent pre právne veci.

  2. Rozšírenie kamerového systému o 6 kamier. Prioritou bude zabezpečiť monitoring centra mesta a hlavných ťahov vedúcich z centra mesta a najmä monitoring mestskej časti Rudlová - Sásová.

  3. Zabezpečenie mobilného monitoringu v služobných motorových vozidlách MsP, celkovo do 6 vozidiel.

  4. Rekonštrukcia spisovej miestnosti, kde sa vykonávajú administratívne úkony príslušníkmi MsP obmenou zariadenia a počítačov.

  5. Rekonštrukcia a zariadenie posilňovne, zakúpenie nových posilňovacích strojov.

  6. Realizácia nových preventívnych programov MsP: 1. Sociálna prevencia - „Mladí mladým: Prečo inak...?“, 2. Viktimačná prevencia - „Bezpečne na ceste – každý deň“.

 

Väčšina opatrení už bola zrealizovaná, ostatné sú v štádiu riešenia.

 

1 JURKOVIČ, E.: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica. 2005 s. 330

2 JURKOVIČ, E.: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica. 2005, s. 357.

3 JURKOVIČ, E.: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica. 2005, s. 354.

4 Hradní kapitáni a puškárski majstri v službách mesta v 16. stor. In: Vojenská história, č. 4 , 2005, s. 60-66.

5 JURKOVIČ, E.: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica. 2005, s. 355.

6 Záznamy Mestskej rady v Banskej Bystrici. 1919- 1923.Štátny archív v Banskej Bystrici.

Chcel by som sa poďakovať  pracovníkom Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, za ich ochotnú pomoc pri hľadaní materiálov potrebných pre vytvorenie tejto práce a taktiež p. Vladimírovi Sklenkovi, pracovníkovi Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

S pozdravom

Mgr. Stanislav Matulay