Prihlásiť
PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
História
strana-2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Celý článok

 

 

Koncepcia rozvoja

 

Nástupom náčelníka MsP Banská Bystrica pána Mgr. Ľubomíra Piterku došlo v organizácii MsP k výrazným, kvalitatívne efektívnym zmenám s cieľom priblížiť MsP k širokým masám obyvateľov a návštevníkov mesta, ktoré vychádzajú z novej koncepcie MsP Banská Bystrica vypracovanej náčelníkom MsP.

 

V rámci sprehľadnenia výkonu a  zvýšenia zastupiteľnosti okrskovej činnosti bolo v mesiaci november 2008 pristúpené k rozdeleniu mesta na dva územné obvody. Uvedené rozdelenie mesta kopírovalo rozdelenie, ktoré je aj v Policajnom zbore. Týmto sa dosiahla lepšia súčinnosť pri ochrane verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov. V jednotlivých mestských častiach vykonávali pešiu službu príslušníci MsP nasledovne:

 • časť východ 12 príslušníkov

 • časť západ 12 príslušníkov

V uvedených častiach bolo plánované zriadenie policajných staníc. Termín zriadenia vybavenia závisí od vyčlenenia finančných prostriedkov. V návrhu rozpočtu pre MsP však tieto prostriedky nie sú vyčlenené.

 

MsP v Banskej Bystrici zabezpečuje nepretržitý výkon na celom území mesta. Z tohto dôvodu je zriadené stále pracovisko na Ul. Československej armády 26, kde je tiež tiesňová linka 159. Túto službu zabezpečuje 5 príslušníkov MsP. Výjazdy na podnety občanov z tiesňového volania 159 a tiež výjazdy na signál o narušení objektov pripojených na pult centrálnej ochrany objektov, zabezpečuje 16 príslušníkov mestskej polície.

 

Objasňovanie priestupkov v zmysle § 3 ods. 1 písm. f) zák. č. 564/91 Zb. vykonávajú dvaja príslušníci MsP. V rámci zabezpečovania odborného výcviku bol poverený príslušník MsP, s vysokoškolským vzdelaním právnického smeru s praxou, ktorý bude vykonávať pravidelné školenia príslušníkov MsP v oblasti práva a legislatívy. Zároveň bude zastupovať Mesto Banská Bystrica v exekučných konaniach pri vymáhaní pohľadávok z nezaplatených pokút.

 

Praktická príprava bola v rozsahu 28 hodín, 4- krát v mesiaci, pričom bude zameraná na všetky situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri plnení úloh príslušníkov MsP. Do taktickej prípravy bude zahrnutá aj strelecká príprava, nakoľko príslušníci MsP podľa § 19 ods. 1 Zákona o obecnej polícii nosia pri výkone služby zbraň. Rozsah streleckej prípravy je podmienený výškou finančných prostriedkov.

 

Preventívne činnosti budú prioritne zamerané na primárnu prevenciu. Túto činnosť vykonávali dvaja príslušníci MsP.

 

Preventívnu činnosť bude vykonávať príslušník so zaradením- referent pre prevenciu, ktorý má ukončené vzdelanie v oblasti prevencie kriminality, primárnej prevencie, sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Pracovník bude preventívne činnosti vykonávať najmä na základných a stredných školách a v komunitách ohrozených sociálnou patológiou. Okrem toho bude vykonávať depistáž v najviac ohrozených lokalitách a komunitnú prácu priamo v teréne, teda na Internátnej 12 a v zariadení „Kotva“.

 

Do preventívnych aktivít je od septembra 2008 zaradená aj tvorba projektov. Tieto projekty budú zamerané na rôzne oblasti prevencie. Prvé projekty boli úspešne zrealizované, ako prvý bol projekt „Bezpečná cesta do školy“, kde bolo odslúžených príslušníkmi MsP 1100 hodín. Na tento projekt nadviazala ďalšia aktivita „Bezpečnostná vesta“ na základných školách.

 

Okrem uvedených úloh a činností MsP zabezpečuje kultúrne, športové a spoločenské akcie. Uvedené akcie budú zabezpečované v rozsahu potrebnom na zabezpečenie verejného poriadku, ochranu zdravia, života a majetku občanov. Administratívno – technické zabezpečenie chodu MsP budú vykonávať dvaja príslušníci MsP a dvaja zamestnanci MsP. Riadiacu a kontrolnú činnosť vykonáva náčelník MsP, zástupca náčelníka a poverený príslušník MsP.

MsP v Banskej Bystrici si v správe o činnosti za rok 2007 stanovilo perspektívu MsP pre zlepšenie práce v roku 2008 s nasledovnými prioritami:

 

 1. Personálne, materiálne a odborne dobudovať MsP na útvar, ktorý bude schopný plniť úlohy stanovené mu zákonom a VZN Mesta Banská Bystrica k spokojnosti občanov mesta.

 

Útvar MsP je schopný zabezpečovať činnosti pri kontrole verejného poriadku na území mesta s celkovým počtom 60 policajtov. K 31.12.2008 bolo na MsP zamestnaných 56 osôb, pričom za účelom naplnenia tohto stavu boli dňa 09.12.2008 vykonané osobné pohovory, kde boli vybratí 5 budúci príslušníci MsP s nástupom v januári 2009.

 

Dobudovanie materiálneho zabezpečenia v časti obmeny výstroje bolo zrealizované až nástupom pána náčelníka MsP pána Mgr. Ľubomíra Piterku, ktorý prestrojil členov motorizovaných hliadok novým typom služobnej rovnošaty. Súčasne boli všetci príslušníci MsP vybavení novým typom ručných svietidiel v kombinácii s teleskopickým obuškom.

 

V súvislosti s uvedenými zmenami prebehla na útvare MsP aj rekonštrukcia sociálnych zariadení na poschodí a rekonštrukcia suterénnych priestorov telocvične, resp. posilňovne MsP.

 

 1. Prehlbovať spoluprácu s občianskymi radami a tým rozširovať projekt bezpečnej Banskej Bystrici.

 

Príslušníci MsP sa zúčastnili v hodnotenom období na 33 zasadnutiach občianskych rád (OR). Pre lepšiu informovanosť vedenia MsP o aktivitách OR sa zúčastňujú zasadnutia aj referenti pre kontrolu výkonu služby.

 

 1. Neustále doplňovať kamerový informačný systém, ktorý umiestňovať v miestach častého porušovania verejného poriadku.

 

Inovatívny prístup v monitorovaní verejných priestranstiev zaviedol pán náčelník MsP pán Mgr. Ľubomíra Piterku spustením pilotného projektu mobilného monitoringu priestranstiev priamo počas jazdy služobných motorových vozidiel. Predmetný spôsob monitorovania priestranstiev je od novembra 2008 v skúšobnej prevádzke na jednom motorovom vozidle, pričom v roku 2009 bude mobilný monitoring verejných priestranstiev nainštalovaný vo všetkých služobných motorových vozidlách, ktoré zabezpečujú priamy výkon služby. Všetky zábery zosnímané pri kontrole verejného priestranstva sa nahrávajú na prenosnú pamäť. V prípade potreby je možné všetky uložené záznamy prehrať a použiť ich v ďalšom konaní, či už trestnom alebo priestupkovom.

 

V závere roka 2008 došlo na pokyn náčelníka MsP aj k rekonštrukcii zastaranej technológie kamerového systému, konkrétne boli vymenené technicky nevyhovujúce monitory za kvalitné LCD monitory.

 

 1. Preventívne programy rozšíriť aj na stredoškolskú a vysokoškolskú mládež.

 

V roku 2008 neboli preventívne programy rozšírené na stredoškolskú a vysokoškolskú mládež.

 

 1. Zriadiť funkcie právneho zástupcu MsP.

 

Pri zmene Organizačného poriadku MsP v roku 2008 nebola zriadená funkcia právneho zástupcu.

 

 1. S Referátom životného prostredia MsÚ doriešiť odchytávanie, prevážanie a umiestňovanie túlavých psov.

 

Odchytávanie, prevážanie a umiestňovanie túlavých psov nebolo doriešené.

 

Preventívna činnosť a sprístupňovanie informácií MsP

 

Medzi jednu z najhlavnejších činností MsP patrí hlavne preventívna práca. Je zameraná na všetky vrstvy obyvateľstva, už od útleho detstva, vykonávaním prednášok a ukážok policajnej práce v predškolských a školských zariadeniach až do neskorej staroby, vykonávaním besied a prednášok v zariadeniach pre seniorov.

 

V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z programu „Bezpečnejšia Banská Bystrica", boli postupne prijaté a plnené úlohy, smerujúce k príslušníkom MsP v Banskej Bystrici, na úseku preventívnej činnosti, so zameraním hlavne na predchádzanie kriminality páchanej mládežou a na mládeži, ako aj na už spomenutých ostatných skupinách obyvateľstva mesta Banská Bystrica.

 

Za účelom eliminovania negatívnych patologických javov v tejto oblasti, máme v meste Banská Bystrica, ako aj v iných mestách Slovenska, vybudovaný kamerový systém na monitorovanie situácie vo vybraných lokalitách mesta Banská Bystrica.

 

Monitorovací systém je umiestnený v centrálnej mestskej zóne na Námestí SNP na veži, v Dolnej ulici na budove Orange, v ulici Národnej na Národnom Dome, na Námestí Slobody na panelovom dome a na ulici Starohorskej pri reštaurácii Pickard, kde dochádza k páchaniu trestnej a inej protispoločenskej činnosti. MsP v Banskej Bystrici prevádzkuje celkom 5 kamier, ktorými sú monitorované inkriminované verejné priestranstvá. Prevádzka a monitoring sú zabezpečované príslušníkmi MsP. Na útvare MsP v Banskej Bystrici bol nainštalovaný aj pult centralizovanej ochrany objektov, súkromnej firmy SPIN plus spol. s.r.o., Banská Bystrica a tiež SPIN SK s.r.o., Bratislava. Súčinnosť pri zabezpečovaní pripojených objektov bola realizovaná na základe zmluvného vzťahu, uzatvoreného medzi Mestom Banská Bystrica a už spomenutými s.r.o.. Kamerový systém, ktorý je v súčasnosti používaný, nevyhovuje súčasným štandardným potrebám a z toho dôvodu bude v budúcnosti potrebné systém inovovať a rozšíriť, čím by bol eliminovaný nárast trestnej a inej protispoločenskej činnosti.

Záznamy kamerového systému sú monitorovacou technikou samočinne archivované. Uvedené archivované záznamy sú využívané aj príslušníkmi Policajného zboru Slovenskej republiky v prípadoch páchania trestnej činnosti v dosahu kamier, respektíve pre sledovanie podozrivých osôb a ich stykov.

 

V ďalšom plnení programu „Bezpečnejšia Banská Bystrica" je vykonávaná preventívna práca s maloletými deťmi v predškolských zariadeniach a so školskou mládežou na základných školách, nachádzajúcich sa na teritóriu mesta Banská Bystrica. Neviazne nám ani tak spolupráca s pedagogickými pracovníkmi uvedených zariadení, ale svoje aktivity musíme rozšíriť na spoluprácu s rodičmi žiakov, jednotlivých predškolských a školských zariadení.

Našim cieľom pri vykonávaní besied a prednášok v uvedených jednotlivých zariadeniach je dosiahnuť určitého stupňa právneho vedomia u subjektov na ktoré pôsobíme, ktoré právne vedomie musí byť primerané ich veku. Chceme docieliť, aby už deti predškolských a školských zariadeniach, ako aj mládež, mali predstavu o tom, ktoré ich jednanie a správanie je v medziach zákona, tým pádom beztrestné, respektíve ktoré jednanie prekračuje povolené medze a tým pádom spadá pod príslušnú trestno-právnu zodpovednosť.

 

Na tomto základe sú už v predškolských a školských zariadeniach účastníkom prednášok a besied, primerane ich veku, vysvetľované skutkové podstaty pojmov priestupok a trestný čin, ako aj výška spoločenskej nebezpečnosti. Primerane ich veku, je im vysvetľovaná aj trestno-právna zodpovednosť, pri jednotlivých protispoločenských konaniach.

 

Porušenia zákonov sú im vysvetľované modelovými príkladmi, ktoré sa môžu vyskytnúť v každodennom živote, ako sú napríklad drobné krádeže medzi spolužiakmi v triedach a šatniach, respektíve poškodzovanie školského alebo iného majetku, s ktorým prichádzajú dennodenne do styku. Nemalá miera je venovaná v poslednej dobe častejšie sa vyskytujúcemu nepriaznivému javu, vydieranie mladších spolužiakov staršími spolužiakmi a šikanovaniu.

 

Realizované aktivity zo strany príslušníkov mestskej polície sú špecifikované hlavne podľa objektov, na ktoré pôsobia, je to: práca s predškolskými deťmi v predškolských zariadeniach,

 • práca so školskými deťmi v základných školách,

 • práca s mládežou,

 • práca so širokou verejnosťou,

 • práca s vybranými komunitami,

 • práca so seniormi.

 

Hlavným cieľom preventívnej činnosti príslušníkov MsP v Banskej Bystrici, je dosiahnuť sociálnu prevenciu u skupín spoluobyvateľov, na ktorých prednášková činnosť smeruje. V tejto súvislosti sú pri besedách a prednáškach využívané nasledovné témy:

 

-právne vedomie a trestná zodpovednosť,

 • šikanovanie žiakov na školách všetkých stupňov,

 • drogová závislosť, alkoholizmus a fajčenie,

 • hracie a výherné automaty a závislosť na nich,

 • bezpečnosť pri hrách vykonávajúcich na verejných priestranstvách,

 • dopravná disciplína,

 • ochrana životného prostredia a prírody, zábavná pyrotechnika a jej používanie, chovanie psov a iného zvieratstva,

 • zhubné kulty a sekty,

 • násilné formy trestnej činnosti,

 • softwarová a majetková trestná činnosť.

Pri týchto prednáškach boli účastníkom predvedené aj ukážky služobných zákrokov príslušníkov MsP, ich výzbroj a výstroj.

 

Nemalá pozornosť zo strany príslušníkov mestskej polície, bola vyvíjaná smerom k občanom mesta Banská Bystrica na prednáškach a besedách, týkajúcich sa verejného poriadku, čistoty mesta, verejnej zelene, vodenie a venčenie domácich zvierat na verejnosti, stav a úroveň chodníkov v zimnom období, zabezpečenie nehnuteľností voči krádežiam, podvodného správania sa páchateľov trestnej činnosti, hlavne voči seniorom. Pozornosť bola venovaná aj pouličnej kriminalite. Spoluobčanom bola na prednáškach vysvetlená súčinnosť a spolupráca príslušníkov MsP s príslušníkmi Policajného zboru Slovenskej republiky, rýchlej zdravotníckej pomoci, hasičského záchranného zboru so Slovenským červeným krížom a s organizáciami odstraňujúcimi komunálny odpad a ostatnými orgánmi a organizáciami starajúcimi sa o poriadok, osvetlenie a iné činnosti v meste Banská Bystrica slúžiace blahu obyvateľstva.

 

V rámci besied s predškolskou a školskou mládežou, boli organizované aj rôzne súťaže, nadväzujúce na prednesenú problematiku. Súťaže boli vykonané za spolupráce s okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.

 

V rámci prednáškovej činnosti na spomenuté témy, príslušníci MsP v Banskej Bystrici zorganizovali celkom 43 prednášok a besied , ktorých sa zúčastnilo 985 poslucháčov.

 

Koordinátorka preventívnych programov sa zverených úloh úspešne zhostila. Aktívne spolupracovala s elektronickými a tlačovými médiami, prostredníctvom ktorých poskytuje upozornenia, žiadosti a informácie širokej občianskej verejnosti mesta Banská Bystrica. Úzko spolupracuje s pracovníkmi spravodaja MSÚ, dvojtýždenníka BB žurnál, Banskobystrického ECHA, týždenníka MY, regionálnou AZTV, RTV.TA 3, ako aj s médiami celoslovenskou pôsobnosťou agentúrou TASR, denníkom Nový čas, Pravda, Plus jeden deň a televíziami Markíza, STV a JOJ.

Za hodnotené obdobie bolo poskytnuté masmédiám 118 príspevkov o činnosti MsP v Banskej Bystrici. Za prítomnosti masovo­komunikačných prostriedkov boli vykonané aj preventívne a represívne akcie, smerujúce na zákaz podávania alkoholu mladistvým a kontroly venčenia psov na verejných priestranstvách.