Prihlásiť
Odchytenie stredoázijských ovčiakov v Sásovej PDF Tlačiť E-mail
odchyt19_003m.jpg

Vložené: Utorok, 01-10-2019

V sobotu 28. septembra 2019 v popoludňajších hodinách bolo prijatých na operačnom stredisku Mestskej polície v Banskej Bystrici viacero oznamov od občanov o voľne behajúcich psoch bez majiteľa na sídlisku Sásová.

 


 

Malo sa jednať o dvoch vzrastovo veľkých psov, ktoré vyvolávali v ľuďoch strach. Hliadke mestskej polície sa podarilo dvoch stredoázijský ovčiakov odchytiť na ulici Rudohorskej. Príslušníci mestskej polície odchytených psov umiestnili do kotercov, ktoré sú na tento účel zriadené v Zaarese, odkiaľ si ich vyzdvihol oprávnený zástupca majiteľa. Vec bude ďalej riešená v priestupkovom konaní.

Mestská polícia upozorňuje, že voľný pohyb psa je na verejnom priestranstve zakázaný, výnimku tvoria špeciálne vycvičené a vodiace psy. Majiteľ resp. držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za nedodržanie povinností súvisiacich s nezabránením voľného pohybu psa, môže byť príslušníkom mestskej polície uložená v blokovom konaní pokuta do výšky 33,- €. Mesto je oprávnené za nedodržanie tejto povinnosti uložiť pokutu až do výšky 65,- €.
Chov psov si vyžaduje riadnu starostlivosť a hlavne zodpovednosť. Majiteľ psa zodpovedá za kvalitu života, za jeho správanie, rovnako za jeho vplyv na okolie a je v plnej miere zodpovedný za škody spôsobené jeho psom. V záujme majiteľa je prispôsobiť výber vhodného psa plemena svojim možnostiach a schopnostiam s prihliadnutím na možné negatívne povahové či iné vlastnosti plemena. Pri nedostatočnej či zanedbanej výchove bude takmer každý pes potencionálne nebezpečný pre svoje okolie. Správanie každého psa závisí najmä od jeho výchovy a zodpovedného prístupu jeho majiteľa.
Mestská polícia v Banskej Bystrici upozorňuje majiteľov resp. držiteľov psov na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zo všeobecne záväzných nariadení platných na území mesta Banská Bystrica, ktorých dodržiavanie budú príslušníci mestskej polície naďalej kontrolovať.

odchyt19_001.jpg odchyt19_003.jpg odchyt19_005.jpg

odchyt19_002.jpg odchyt19_004.jpg