Prihlásiť
Kvapka prevencie je hodná litra medicíny... (L.M.Montgomery) PDF Tlačiť E-mail
logo

Vložené: Pondelok, 22-10-2018 14:23:38

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva pod gesciou PaedDr. H.Bálintovej, PhD. zorganizoval a zrealizoval odborný seminár na tému prevencie Hľadanie ciest v prevencii proti kriminalite, alkoholizmu, fajčeniu, drogám, nelátkovým závislostiam, útekom zo zariadení, s cieľom nachádzania možnosti kooperácie reedukačných centier, špeciálnych škôl a školských zariadení a polície v prevencii detí a mladistvých.

 


 

Cieľovou skupinou boli riaditelia a učitelia spomínaných zariadení, vychovávatelia, výchovní poradcovia, koordinátori prevencie a odborní zamestnanci centier špeciálneho poradenstva. Obsahom  podujatia kompetencie, mestskej a štátnej polície v oblasti prevencie kriminality mládeže, formy a metódy práce, spolupráca so školami a školskými zariadeniami. Odborný seminár sa uskutočnil v priestoroch OÚ v Banskej Bystrici za účasti 40 manažérov a odborných pracovníkov, ktorí  sa s prejavmi netolerovaného správania mládeže denne stretávajú, preto preventívne metódy a formy sú súčasťou ich každodennej práce. Viac ako trojhodinový program odborne zastrešili referenti pre prevenciu kpt. Mgr. Andrea Petrovičová a kpt. Mgr. Jana Vrbická -  preventistka KR PZ v Banskej Bystrici, ktoré prezentovali tému z pohľadu štátnej polície. Odborne pripravená prezentácia ilustrovaná aktuálnymi videami, dobrými príkladmi z praxe, dialogizovaná forma prezentácie, kompetentné a kvalifikované odpovede lektoriek počas riadenej diskusie si vyslúžili veľký potlesk 40 prítomných účastníkov seminára.

V druhom bloku mala priestor referentka prevencie z Mestskej polície v Banskej Bystrici Mgr. Marianna Jakubíková, ktorá sa venovala  Mestskej polícii, jej kompetenciám a úlohám, správnemu konaniu. Prezieravo sa vyhla štatistickým dátam, teoretickým definíciám, a venovala sa téme s ohľadom na cieľového prijímateľa. Verbálny prejav ilustrovala vizuálnymi príkladmi, príbehmi z praxe, kompetentné odpovede dostali všetci prítomní v bohatej diskusii. Teória témy bola aplikovaná do praxe vo forme využitia špeciálnych okuliarov, simulujúcich stav opitosti. Ich použitie síce vyvolal úsmev, ale zároveň vážne zamyslenie nad stúpajúcim trendom nehodovosti pod vplyvom alkoholu.

Subsidiárnym prostriedkom, ale tešiacim sa záujmu účastníkov boli ďalšie didaktické pomôcky (drogový kufrík, simulátor škodlivosti fajčenia) a množstvo printového preventívneho materiálu, ktorý si účastníci semináru odnášali na svoje pracoviská. To najcennejšie čo si odnášali, bolo zážitkové predpoludnie napriek ťažkej téme, ale vďaka profesionalite lektoriek a vhodne zvoleným metódam. Náročnosť témy môže do istej miery odľahčiť citát 16. amerického prezidenta Abrahama Lincolna, ktorý sa o škodlivosti a nezmyselnosti návykových látok symbolicky vyjadril v koncentrovanej múdrosti keď povedal: „fajka je kus páchnuceho dreva, kde na jednom konci je oheň a na druhom blázon“. Iste, nemožno hovoriť o škodlivosti fajčenia s cigaretou v ruke...

Text a foto: PaedDr. Helena Bálintová, PhD

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg