Prihlásiť
PREVENTÍVO-BEZPEČNOSTNÁ AKCIA zameraná na kontrolu alkoholu PDF Tlačiť E-mail
logo

Vložené: Pondelok, 18-08-2018

Novelou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z.z.  o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorá nadobudla účinnosť 1.7.2018 sa spustili preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na kontrolu požívania alkoholických nápojov

 


 

osobami maloletými do 15 rokov a mladistvými do 18 rokov v rôznych pohostinských zariadeniach vo viacerých častiach mesta Banská Bystrica.  V stredu dňa 8.8.2018 v podvečernom čase príslušníci Mestskej polície Banská Bystrica spolu s príslušníkmi Policajného zboru vykonali kontroly na viacerých miestach.  Pri kontrole bola prítomná aj pracovníčka sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Celkovo bolo podrobených orientačnej dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu päť mladistvých osôb s negatívnym výsledkom.

Takéto preventívno-bezpečnostné akcie budú vykonávané častejšie policajnými orgánmi. Všetky porušenia spomínaného zákona rieši obec na základe oznámenia policajných orgánov (príslušníci mestských a obecných polícií, príslušníci Policajného zboru, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Zboru ozbrojenej ochrany letísk) a je oprávnená ukladať pokuty a iné sankcie za správne delikty, ku ktorým dochádza porušením povinností stanovených týmto zákonom.
Na záver apelujeme na všetkých rodičov detí do 18 rokov, aby dohliadli na to, čo robia ich ratolesti nielen počas letných prázdnin. Treba pripomenúť, že v zmysle spomínaného zákona deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21:00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

pba 2 pba 3.jpg

pba 4.jpg pba 5.jpg