Prihlásiť
Priestupky proti verejnému poriadku – zákaz pitia na verejnosti PDF Tlačiť E-mail
logo

Vložené: Utorok, 28-02-2017 12:42:22

Mnohí obyvatelia mesta Banská Bystrica ani netušia, že na území mesta platia všeobecne záväzné nariadenia, ktorých porušenie je sankciovateľné v zmysle zákona. Mestskí policajti najčastejšie riešia porušenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta.

 


 

Toto nariadenie stanovuje pravidlá a podmienky pre zabezpečenie verejného poriadku a čistoty na území mesta. Okrem mestských policajtov kontrolu tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení zamestnanci Mesta a hlavný kontrolór. Nariadenie je záväzné pre obyvateľov mesta, návštevníkov mesta, právnické a fyzické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území mesta.

Priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie aj iných povinností než uvedených v § 47 zákona o priestupkoch, ak sú ustanovené všeobecne záväznými nariadeniami mesta, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur. V prípade, že priestupca nemá u seba hotovosť, je možné za tento priestupok zaplatiť v lehote do 15 dní na útvare mestskej polície. Ak priestupca neuhradí uloženú pokutu v tejto lehote, táto bude vymáhaná prostredníctvom súdneho exekútora.

Okrem iných zákazov, VZN sa venuje aj zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejnosti teda verejne prístupných miestach na území mesta, ktorými sú: ulice, námestia, pasáže, mestské parky, verejná zeleň, lesoparky, trhoviská, detské ihriská, detské herné zariadenia, miestne komunikácie, parkoviská, chodníky (vrátane mostov, podchodov, cyklotrás, turistických chodníkov), predajné stoly, pojazdné predajne, korytá a nábrežia vodných tokov, cintoríny, pietne miesta, pamätníky. Na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach konaných na území mesta je zakázané predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje s výnimkou piva a vína.

Tento zákaz sa nevzťahuje na príležitostné trhy, na deň 31.12. od 8.00 hod do 24.00 hod a na deň 1.1. od 00.00 hod do 05.00 hod. a neplatí v obchodných a reštauračných prevádzkach umiestnených na verejnom priestranstve na základe podmienok stanovených v povolení Mesta a v súlade s ich živnostenským oprávnením (povolené zaujatie verejného priestranstva formou letných terás, resp. obdobných zariadení, poskytujúcich občerstvenie, reštauračné alebo pohostinské služby).

V období od 1.1.2015 do 31.12.2016 príslušníci mestskej polície riešili tento priestupok 84 krát v celkovej hodnote 1.379,- EUR. Tieto priestupky sa netýkali osôb maloletých a mladistvých, pretože na tieto delikty sa vzťahuje iný zákon.