Prihlásiť
Práca u mestskej polícií PDF Tlačiť E-mail

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, ako sa dostať k mestskej polícií? Momentálne berú nových ľudí? Aké podmienky treba spĺniť? Je možné vstúpiť k polícií aj so psom? Aké požiadavky musí splniť môj pes, aby sa stal pracovným? Ďakujem za odpoveď.

ODPOVEĎ:

Podmienky ktoré musí spĺňať uchádzač o prijatie na mestskú políciu.

Príslušníkom MsP sa môže stať len bezúhonná a spoľahlivá osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh mestskej polície.
Za bezúhonnú osobu sa na tento účel nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody.
Za spoľahlivú sa nepovažuje osoba, ktorá preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje, alebo iné návykové látky.
Odborná spôsobilosť sa preukazuje potvrdením o ukončení stredného vzdelania a potvrdením o absolvovaní odbornej prípravy a vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti v zmysle Nariadenia Vlády SR č. 590/2003 Z. z.
Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom, ktorý vystaví praktický lekár na základe výsledku lekárskej prehliadky a vyhovujúcimi výsledkami fyzických testov.
Duševná spôsobilosť sa preukazuje vyhovujúcimi výsledkami psychologických testov. Zamestnanie MsP B. Bystrica

S úctou
PhDr. Ľubomír Piterka
náčelník mestskej polície Banská Bystrica